Программа аттестации

6 kyu:

tachi waza
ai hanmi katate dori

- ikkio (omote,ura)
- nikyo (omote,ura)
- sankyo (omote,ura)
- shiho nage (omote,ura)
- kote gaeshi
- irimi nage
giaku hanmi katate dori

- shiho nage (omote,ura)
- uchi kaiten nage

suwari waza
ryote dori

- kokyu ho

 

5 kyu:

(> 1 месяца после 6 кю)

tachi waza
katate dori

- ikkio (omotr,ura)
- nikyo (omote,ura)
- sankyo (omote,ura)
- shiho nage (omote,ura)
shomen uchi

- ikkyo (omote,ura)
- irimi nage
ryote dori

- tenchi nage
tsuki

- kotegaeshi
ushiro tekubi dori

- kotegaeshi
morote dori

- kokyu ho

suwari waza
ryote dori

- kokyu ho

4 kyu:

(> 2 месяцев после 5 кю)

tachi waza
katate dori

- kokyu nage (3 варианта)
- soto kaiten nage
- koshi nage
kata dori

- nikyo (omote,ura)
shomen uchi

- ikkyo (omote,ura)
- irimi nage
tsuki

- iriminage
yokomen uchi

- shiho nage (omote,ura)
ushiro tekubi dori

- sankyo
ushiro ryokata dori

- kotegaeshi

suwari waza

kata dori

- nikkyo
- sankyo

3 kyu:

(> 3 мес. или 50 ч. после 4 кю)

tachi waza
shomen uchi

- ikkyo (omote,ura)
- nikyo (omote,ura)
- sankyo (omote,ura)
- yonkyo (omote,ura)
- irimi nage
- kote gaeshi
yokomen uchi

- iriminage (2 варианта)
- kotegaeshi
ryote dori

- tenchi nage
- shiho nage (omote,ura)
- koshi nage
tsuki

- irimi nage
- kote gaeshi
ushiro ryokata dori

- sankyo
morote dori

- irimi nage (2 варианта)

hanmi handachi waza
katate dori

- shiho nage (omote,ura)
- kaiten nage

suwari waza
shomen uchi

- ikkyo (omote,ura)
- nikyo (omote,ura)
- sankyo (omote,ura)
- yonkyo (omote,ura)
- irimi nage

2 kyu:

(> 3 мес. или 50 ч. после 3 кю)

tachi waza
shomen uchi

- shiho nage
- kaiten nage
yokomen uchi

- gokyo
katate dori

- shiho nage (omote,ura)
- irimi nage
- kote gaeshi
- kaiten nage
- jiyu waza
kata dori

- ikkyo (omote,ura)
- nikyo (omote,ura)
- sankyo (omote,ura)
- yonkyo (omote,ura)
ryote dori

- koshi nage
- juji garami
ushiro tekubi dori

- shihonage
- koshinage
- jujinage
morote dori

- nikkyo

hanmi handachi waza
shomen uchi

- irimi nage
katate dori

- shiho nage (omote,ura)
- nikkyo
yokomen uchi

- kote gaeshi

suwari waza
shomen uchi

- ikkyo (omote,ura)
- nikyo (omote,ura)
- sankyo (omote,ura)
- yonkyo (omote,ura)
kata dori

- ikkyo (omote,ura)
- nikyo (omote,ura)
- sankyo (omote,ura)
- yonkyo (omote,ura)
Freestyle - от 2 атак

 

1 kyu:

(> 5 мес. или 80 ч. после 2 кю)

tachi waza
shomen uchi

- ikkyo (omote,ura)
- nikyo (omote,ura)
- sankyo (omote,ura)
- yonkyo (omote,ura)
- irimi nage
- kote gaeshi
- kaiten nage (uchi,soto)
yokomen uchi

- ikkyo (omote,ura)
- nikyo (omote,ura)
- sankyo (omote,ura)
- yonkyo (omote,ura)
- gokyo
katate dori

- shiho nage (omote,ura)
- irimi nage
- kote gaeshi
- kaiten nage (uchi,soto)
- kokyu ho
kata dori

- ikkyo (omote,ura)
- nikyo (omote,ura)
- sankyo (omote,ura)
- yonkyo (omote,ura)
ryote dori

- tenchi nage (omote,ura)
- shiho nage (omote,ura)
- koshi nage
- juji garami
- kokyu ho
morote dori

- jiyu waza
tsuki

- irimi nage
- kote gaeshi
- kaiten nage (uchi,soto)
ushiro ryote dori

- ikkyo (omote,ura)
- nikyo (omote,ura)
- sankyo (omote,ura)
- yonkyo (omote,ura)
- koshi nage
- juji garami

hanmi handachi waza
katate dori

- ikkyo (omote,ura)
- shiho nage (omote,ura)
- kote gaeshi
ryote dori

- shiho nage (omote,ura)
ushiro waza - 5 техник

suwari waza
shomen uchi

- ikkyo (omote,ura)
- nikyo (omote,ura)
- sankyo (omote,ura)
- yonkyo (omote,ura)
yokomen uchi

- ikkyo (omote,ura)
- nikyo (omote,ura)
- sankyo (omote,ura)
- yonkyo (omote,ura)
kata dori

- ikkyo (omote,ura)
- nikyo (omote,ura)
- sankyo (omote,ura)
- yonkyo (omote,ura)
Tanto dori
Freestyle - от 3 атак